Eston Kohver 
on kodus tagasi!

Laupäeva keskpäeval levis meedias sõnum, et kaitsepolitsei (KAPO) ja siseminister teevad Tartus KAPO Lõuna osakonnas olulise avalduse. 

Siseminister Hanno Pevkuri, kaitse-politseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga koos astus ajakirjanike ette veidi enam kui aasta eest Eesti poolelt röövitud Eston Kohver. Kohveri sõnavõtt piirdus kõigi teda abistanud inimeste ja ametkondade tänamisega, et tema perekonnal aidati üle elada raske aeg, mil ta oli vangistuses Venemaal. 

Pevkur kinnitas, et jõupingutused Kohveri vabastamiseks algasid kohe pärast tema kinnivõtmist ja kestsid 385 päeva. Kohver vahetati Pihkva oblastis Kunitšina Gora piirpunktis välja endise KAPO ohvitseri Aleksei Dresseni vastu, kes mõisteti 2012. aastal Venemaa heaks töötamises 16 aastaks vangi. 

Endine KAPO peadirektor ja nüüdne riigikogu lige Raivo Aeg pidas Venemaa valikut mõneti üllatavaks, arvates, et pigem võinuks venelased tahta Kohverit välja vahetada Vladimir Veitmani vastu, kes on endine KGB ohvitser. Aeg ütles, et Dressen töötas äärmusluse ja terrorismi valdkonnas, milles tehakse niigi laialdast rahvusvahelist koostööd ja saladusi on seal vähe. 

KAPO esindajad kinnitasid, et Dressen ei kujuta enam julgeolekule ohtu. Sinisalu ütles, et kõigepealt soovib Kohver puhata ja perekonnaga koos olla, kuid kaitsepolitsei ootab teda tööle tagasi. 

Pildil: Eston Kohver (Foto: Toomas Volmer/AFP/Getty Images)


an imageToimus Rahvuskaaslaste programmi konverents

Tartu Ülikooli Narva Kolledžis toimus 16.-18. septembril kolmas Rahvus-kaaslaste programmi konverents. Osavõtjaid oli kokku saja ringis kolmeteistkümnest erinevast riigist. 

Rootsist oli kaheksa inimest, nende hulgas REL juhatuse ja esinduskogu esimehed Sirle Sööt ja Leelo Pukk, Stockholmi Eesti Kooli juhataja Jaan Seim ja GEORG esimees Meeri Lepik. Umbes sama palju esindajaid oli Ameerika Ühendriikidest, Venemaalt, Kanadast ja Soomest. Paljud olid väliseesti täienduskoolide õpetajad. Kõige suurem grupp oli korraldajaid ja loengupidajaid Eestist. 

Konverentsi esimest päeva jälgisid ka meedia ning ERR televisioonis ja haridus- ja teadusministeeriumi veebis toimus otseülekanne. Konverentsi peakorraldajaks oli haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna peaspetsialist Andero Adamson. 

Osavõtjad toodi Narvasse bussidega Tallinnast, Tartust ja Peterburist. Kokkuvõttes on programm töötanud hästi, aga on ka kasvuruumi. Leitakse, et on võimalik parandada programmi elluviimist ja turundamist. 

Mureks on Eesti ühiskonnas valitsevad eelarvamused ja halvustav suhtumine rahvusvähemustesse ja välismaale lahkunud rahvuskaaslastesse. On tähtis tunnustada väljaspool Eestit ühiskondlikult aktiivseid inimesi. Häid tulemusi on andnud Eestis korraldatavad keelelaagrid väliseesti lastele. 

Eesti riigi toetus keeleõppele väljaspool Eestit on suure tähtsusega, sama kehtib üliõpilasstipendiumide kohta. Tagasipöördujate kohanemine on raske ja vajab tuge, eriti nende laste kooli astumine. Lõpuks toonitatakse, et RKP tervikuna on suure tähtsusega ühtekuuluvustunde, eesti keele ja meele säilitamisel ja et vajadused kaugelt ületavad programmi praeguseid võimalusi. 

Pildil: Paneelarutlusest osavõtjad: Martin Ehala, Piret Kärtner, Jaanus Piirsalu, Madis Lepajõe, Tiit Tammaru ja Jaan Seim. (Foto: erakogu)


an image

Läti vastupanu rauges

Euroopa Komisjoni uus kava pagu-laste ümberjaotamiseks ja kohustus-like põgenikekvootide kehtestami-seks tekitas Läti võimuliidus selliseid erimeelsusi, mis panid Laimdota Straujuma valitsuse kõikuma. 

14. ja 15. septembril kohtus Läti president Raimonds Vejonis erakondade esindajatega, aga edutult. Varasema kava kohaselt pidi Läti kahe aasta jooksul vastu võtma 250 varjupaigaõiguslikku inimest, kuid Euroopa Komisjoni presidendi Jean- Claude Junckeri uue kava järgi lisandunuks lätlastele veel 526 ümberpaigutatavat. Võimuliitu kuuluvad Rahvuslaste Liit ning Roheliste ja Põllumeeste Liit on igasuguste kvootide vastu. 

Koalitsioonis toimunud arutelu ei viinud kuhugi ning Läti siseminister Rihards Kozlovskis pidi sõitma Euroopa Liidu siseministrite kohtumisele Läti varasema positsiooniga. “Läti on ainus riik, kes ei ole pakutud arvudega nõus. Ma vestlen härra Junckeriga ja püüame leida Lätile vastuvõetavat lahendust,” ütles Straujuma. Kozlovskis 

14. septembril toimunud siseasjade nõukogule siiski ei sõitnud, kuid karta polnuks midagi: siseministrid Junckeri kava asjus kokkuleppele ei jõudnud. Mis toimus Läti valitsuserakondade vahel seejärel ning millega murti Läti vastupanu, polegi õigupoolest teada. 

17. septembril avaldas Läti valitsus erakorralisel istungil toetust Euroopa Komisjoni rändekriisi lahendamise plaanile. Lisapõgenike vastuvõtmist toetasid kõik võimuliidu juhterakonna Ühtsus ministrid ning enamik Roheliste ja Talurahva Liidu ministritest. Rahvuslased jäid endale kindlaks: kõik Rahvuslaste Ühenduse ministrid hääletasid vastu. Kohustuslike põgenikekvootide osas jäi Läti endiselt eitavale seisukohale. 

Valitsuse otsuses peab heaks kiitma Läti seimi Euroopa asjade komisjon, kuid esimese hooga ei saadud poolt hääletamiseks vajalikku kvoorumit kokku. 18. septembril andis Läti seimi Euroopa asjade komisjon siiski oma nõusoleku täiendava arvu põgenike vastu võtmiseks. Selle poolt hääletas kaheksa ja vastu oli kolm komisjoni liiget.

Pildil: Läti peaminister Laimdota Straujuma (Foto: Wikipedia)


an imageEesti fauna seeriast ilmus postmark saarmaga

25. augustil ilmus Eesti fauna seeriast postmark saarmaga. Kujundaja Sándor Stern. 

Saarmas (Lutra lutra) on saleda kehaga poolveelise eluviisiga kärplane. Hinnalise karusnaha pärast on saarmas üleküttimise tõttu mitmelt poolt välja surnud. Ka Eestis oli saarmas 20. sajandi keskel haruldane liik, keda ohustasid eelkõige maaparanduse käigus elupaikade hävimine, küttimine ja veekeskkonna reostus. 

Viimasel ajal on saarmate käsi Eestis hästi käinud. Nende arvukus on tõusnud ning neid võib kohata siseveekogude kallastel ning jõgede suudmete lähedal mererannikul. Saarma esinemine näitab piirkonna suhtelist head ökoloogilist seisundit, kadumine aga elukeskkonna halvenemist. Saarmad on üksikeluviisilised loomad, kes tegutsevad peamiselt videvikus. 

Toituvad peamiselt vees ja veekogude kallastel elavatest loomadest, kellest peamise osa moodustavad kalad, aga nad söövad ka vähke, konni, pisiimetajaid, linde, limuseid jne. Saarmad elavad kuni kahekümne aasta vanuseks. 

Saarmas on nii Eestis kui ka Euroopa Liidus looduskaitse all ning kantud III kategooria kaitsealuste liikide ja Loodusdirektiivi IV lisa liikide nimistutesse. 

Pildil: Fragment postmargist saarmaga. (Foto: Eesti Post)


an imageTulemas on palju
torme, üleujutusi ja kuumalaineid 

21. septembril toimus Tallinnas kliimakonverents “Eesti aastal 2100 – kas soe troopika või jäine põhjamaa?”, kus Tartu ülikooli teadlased tutvustasid kliimamuutuste tulevikustsenaariume ning nende mõju elutähtsatele valdkondadele nagu planeeringud, maakasutus, inimeste tervis ja päästevõime. 

Eestit ootavad ees nii temperatuuri, tuule kui ka sademete režiimi võimalikud muutused. Samuti on mõjutatud jää- ja lumikatte kestuse ning merevee ja siseveekogude tase. 

Laias laastus on meie tulevik üsna vesine: tulevad pehmed talved ja kuumalainetega suved. “Saartel sajab palju, mandril väga palju,” ütles Tartu ülikooli inimgeograafia vanemteadur Antti Roose. Sellel on laias laastus kolm mõju: tormid, üleujutused ja kuumalained ning kõik nendega kaasnev.